Welkom op de website van de CPLD vereniging

CPLD Vereniging is een patiëntenvereniging voor mensen die CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), PLE, PLME oftewel zonneallergie of last van straling (bijv. mobieltjes, zendmasten, Wifi) in huis hebben. De vereniging is opgericht op 15 juni 1998 en is aangesloten bij de Huidpatiënten Nederland, Zorg Belang Gelderland en Iederin en is er voor iedereen die zich voor de huidaandoening CPLD en straling interesseert.

Daarnaast richt de vereniging zich ook op mensen met een gevoeligheid voor elektromagnetische velden, omdat zowel onze leden als niet-leden in toenemende mate aangeven voor meerdere soorten straling (em-velden) allergisch te zijn (geworden) dan alleen zon- en daglicht. Recent is een groep lotgenoten voor stralingsgevoeligen opgericht, waaruit contactpersonen zijn ontstaan, die u als elektrogevoelige onder andere kunnen informeren over, of bruikbare tips kunnen geven welke aan een voor u betere leefsituatie kunnen bijdrage.

Door u bij ons aan te sluiten kunnen wij als vereniging op maatschappelijk gebied een geluid laten horen van aan zon-, licht- en elektromagnetische velden gerelateerde gezondheidsklachten.

De doelstellingen van onze vereniging zijn:

  • De belangen behartigen van de leden;
  • Viermaal per jaar een uitgave van het verenigingsblad “Stralend” en het magazine  ‘Heel de Huid’.
  • Advies geven bij contacten met artsen of instanties;
  • Bijeenkomsten organiseren
  • Contacten verzorgen tussen de leden/lotgenoten.

Arbeidsparticipatietool helpt mensen met chronische aandoening

Bij mensen met een chronische aandoening of handicap heeft slechts 30 procent een betaalde baan. Voor hen versterkt ‘werken’ het meedoen in de maatschappij. Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting Mulimedia, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app.

Doel daarvan is om onze CPLD leden die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op hun werk, hun mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren te helpen. Daarnaast is er voor werkgevers een aparte informatiedeel. Hiermee kan veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers worden weggnomen, of problemen op de werkvloer voorkomen.

Gevolgen

Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Oorzaken problemen

Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In ieder geval speelt als oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen). Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Oplossing

Met de Arbeidsparticipatietool – bedoeld voor, zowel de mensen met de aandoening, als voor leidinggevenden, collega´s en/of de werkgever – willen de twaalf deelnemende patiëntenorganisaties de arbeidspositie van mensen met een (chronische) aandoening versterken. Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot hun aandoening of handicap, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op een speciale website: https://www.arbeidsparticipatietool.nl/voucherprofile/voucher-cpld.  Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site die ook als Android app beschikbaar is. In de zomer is deze informatie voor werkgevers ook via een mobiele website beschikbaar. Stichting September denkt met de Arbeidsparticipatietool veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: ‘Op die manier willen wij bereiken dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.’

Inmiddels is er in de Vereniging ook een cliëntenondersteuner. Deze cliëntenondersteuner is er voor om leden, bedrijven of medici te bij het zoeken naar oplossing. Dat kan bij u thuis zijn maar ook op het werk. Hier kan iedereen gebruik van maken. Voor aanmelding hiervoor kunt u mailen of bellen naar de Vereniging.

Tenslotte vind u niet uitsluitend belangrijke informatie over CPLD, maar ook over elektromagnetische velden en aanverwante bronnen. Verder kunt u via de Vereniging contact zoeken met leden die CPLD hebben of elektrogevoelig zijn. Zo kunt u tips en/of extra informatie krijgen. Ook kunt u door middel van herkenbare ervaringsverhalen leren omgaan met CPLD en/of elektromagnetische velden.