skip to Main Content

Brandbrief aan het Kabinet en Tweede Kamer

Op 24 juli jl. zond de CPLD-Vereniging onderstaande “brandbrief” aan het Kabinet en Tweede Kamer, alsmede in kopie aan de Ministeries EZ&K, I&W en Volksgezondheid!

In de brief worden onze zorgen uitgesproken over het Actieplan Digitale Connectiviteit van staatssecretaris Keijzer en met name waar het in dit Actieplan (niet!) gaat om de steeds slechtere gezondheidsomstandigheden voor mensen, die gevoelig zijn voor zon/UV en/of elektromagnetische velden/straling. Dit Actieplan leidt tot ontoelaatbare verslechtering voor deze groep mensen. Daarom vragen wij om aanpassing van dit Actieplan.

Zie voor de volledige tekst en toelichting onderstaande brief.

Kabinet en Tweede Kamer

Per adres: Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

                 Postbus 20018

                 2500 EA  DEN HAAG

 

Kopie: Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie VWS

 

Nijkerk, 24 juli 2018

Betreft: Actieplan Digitale Connectiviteit

Geachte mevrouw Arib,

 

Naar aanleiding van het Actieplan Digitale Connectiviteit van staatsecretaris Keijzer sturen wij u als patiëntenvereniging een dringend verzoek om aandacht te besteden aan onze zorgen over dit plan. Zou u onze brief willen verspreiden onder alle fracties en andere relevante medewerkers? Wij sturen zelf een kopie van de brief naar de ministeries EZK, I&W en VWS. Tevens voegen wij een persbericht bij. Bij voorbaat dank voor uw bemiddeling.

 

CPLD1 staat voor prurigo mitis, PLE, PMLE en zonneallergie. Voor u iets om deze zomer goed bij stil te staan! Uw dringende aandacht is namelijk vereist omdat overheidsbeleid waar deze zomer aan gewerkt wordt onherstelbaar uit de hand dreigt te lopen.

 

Zonneallergie kan ernstige vormen aannemen en chronisch worden. Het kan er zelfs toe leiden dat men permanent in de WAO belandt. Zonneallergie eindigt niet bij het zichtbare zonlicht, veel mensen met zonneallergie hebben vaak juist last van het voor mensen onzichtbare licht. Het licht-spectrum gaat naadloos over in de frequenties voor Wifi en smartphones. Het geplande 5G ligt zelfs nog dichter bij het licht dat bij CPLD patiënten ernstige huidaandoeningen veroorzaakt.

 

De overheid adviseert niet teveel in de zon te zitten uit angst voor huidaandoeningen en melanomen en heeft een uitkoopprogramma voor woningen omdat laagfrequente elektrische en magnetische velden van hoogspanningslijnen bij de bewoners leukemie en hersentumoren kan veroorzaken. Het spectrum daartussenin is uit onze dagelijkse ervaring net zo gevaarlijk. Honderden artsen2, 3 en wetenschappers4 waarschuwen onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek voor de gezondheidseffecten van 5G.

 

Daar komen klachten van veel CPLD patiënten nog bij. Zonneallergie wordt verergerd door de aanwezigheid van smartphone- en zendmast straling. Zonnebrand en zonneallergie krijg je voornamelijk van het onzichtbare licht. CPLD patiënten kunnen zelfs van puur alleen wifi-, smartphone- of zendmast straling net zulke verbrandingen of bulten oplopen als van zonlicht. De huid verbranding, darm- en overige klachten zijn soms zo ernstig dat men door de straling van WiFi, smartphones en zendmasten niet meer overal de openbare ruimte kan betreden en in veel openbare gebouwen niet meer kan komen.5 De straling van het nieuwe 5G heeft nog meer modulatie, polarisatie en is dichter bij het licht waar mensen met zonneallergie gevoelig voor zijn.

 

Nederland is koploper op het gebied van digitale connectiviteit maar worstelt daarmee. Een terechte worsteling want veel mensen hebben daar last van. “Digitale connectiviteit actieplan” klinkt weloverwogen maar draait puur om onverantwoord snelle invoering van 5G met verouderde technologie.

 

Er is nog geen standaard voor 5G. De overheid heeft nog geen kaders gesteld! De kabinetsdoelstelling om betere glasvezelverbindingen te realiseren wordt niet uitgewerkt. Over het snellere draadloze 5G alternatief “LiFi” en WiFi bellen wordt ook niets concreets gemeld. Daardoor zou ongewenste zendmast-bestraling in woningen volgens het ALARA6 beginsel niet meer nodig zijn7. Er zijn meer alternatieven die we u graag zouden voorleggen.

 

Bij de eerste consultatieronde werden commerciële bedrijven uitgenodigd8, belangen van burgers zijn blijkbaar onbelangrijk. Een valse start! Het ministerie concludeerde dat er zorgen zijn over gezond zonder daar echter op enige wijze nader op in te gaan en het ministerie concludeert verder dat er geen vraag is naar 5G. De overheid wil de ontbrekende vraag naar 5G kunstmatig gaan stimuleren, waarom blijft onduidelijk en over gevolgen wordt niet nagedacht. Volgens economen de grootste fout die een overheid kan maken. Experts in binnen-9 en buitenland vinden 5G een hype, dat totstandkoming van 5G onterecht gebeurt buiten de samenleving om en dat het maatschappelijk draagvlak voor de uitrol van dit nieuwe mobiele netwerk nihil is.

 

Het blijkbaar eenzijdig naar investeerders hangende oor van de overheid werd aangevuld met een internetconsultatie. In 95% van de openbare reacties wordt het ministerie verweten dat ze gezondheid niet als onderwerp behandelt. De overige 5% zijn vooral reacties van telecom bedrijven.

 

Het ministerie kan er dus niet om heen uitgebreid op gezondheid in te gaan. De angst voor een overdosis straling is reëel, want er is een groeiende stapel onderzoeken die aantoont dat schade optreedt ver onder de huidige blootstellingslimieten. Die schade varieert van chronische vermoeidheid tot onvruchtbaarheid en agressieve vormen van kanker. Er is geen enkel onderzoek dat aangeeft dat 5G op termijn veilig is.

 

De GGD zei deze maand nog op TV dat klachten door zendmasten serieus genomen moeten gaan worden10. De GGD stelt nu al dat veel mensen hen benaderen omdat ze zich ziek voelen door deze straling. Daarnaast geeft de GGD aan: “We kunnen als GGD er niet voor zorgen dat antennes voor mobiele telefonie verplaatst of uitgezet worden.” Een groeiende groep mensen willen niet onvrijwillig blootgesteld worden aan straling. Wij hebben als vereniging deze vraag ook neergelegd bij het Kennisplatform EMV en Gezondheid. Als overheid bepaalt u hoe dit beleid vorm krijgt, en u bent degene die daar rekening mee moet houden. Dat aspect ontbreekt echter in het Actieplan, waardoor dat actieplan volgens ons nog niet rijp is voor besluitvorming, laat staan uitwerking.

 

De brief van 2 juli 2018 aan de kamer over Actieplan digitale connectiviteit11 reageert op gezond-heids-as-pec-ten door het daar niet over te hebben en volstrekt onterecht te stellen dat alle reacties meegenomen zijn. Dat klopt niet want 95% van de reacties wordt volstrekt genegeerd. Wij en andere burgers hebben het recht om te weten wat met de inbreng gebeurd is en hoe die meegewogen wordt. Burgers moesten hun naam en adres opgeven zodat het ministerie kon reageren maar ze ontvingen geen enkele reactie op hun inzending, wat bestuurlijk volstrekt onzuiver is. Zo kun je niet met burgers omgaan! We hopen op uw steun te mogen rekenen.

Wij hebben de stellige indruk dat het ministerie van Volksgezondheid hierover niet is geraadpleegd. Kunt u dat gemotiveerd bevestigen of ontkennen?

 

Een citaat uit de brief12: “Zonder goede connectiviteit kunnen deze burgers en bedrijven anders niet adequaat deelnemen aan de digitale maatschappij.12” Om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij willen we geen 5G maar witte zones, overheidsgebouwen en openbaar vervoer gedeelten vrij van straling en het recht niet tegen onze wil in onze woning bestraald te worden.

 

Mevrouw Keizer wil dat “op 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd.13” Dat houdt in dat CPLD leden op 98% van de oppervlakte van hun gemeente niet meer aanwezig kunnen zijn.

 

De zorgplicht is in Nederland een belangrijk goed in het belang van de burger. We schrikken echter als de burger juist buitengesloten moet gaan worden en alleen “zorgplicht aandacht [zal] worden besteed aan het faciliteren van een constructieve dialoog tussen toezichthouders en de telecompartijen.14” We dachten dat volksvertegenwoordigers er juist voor het volk zitten.

 

U wordt gevraagd om in te stemmen met “experimenteren met nieuwe vormen van connectiviteit15”. Dat houdt in dat wij als proefkonijn in een medisch experiment worden ingezet terwijl we nu al klachten daarvan ondervinden. We hopen er op te mogen rekenen dat u dit drama ten goede keert en dat niet toestaat.

“De komende maanden16” speelt dit dus we hopen dat u zich niet door een drukke agenda voor het zomerreces of (welverdiende) zomervakantie laat weerhouden om dit scherp in de gaten te houden.

 

Landen om ons heen zijn bezig maatregelen tegen straling fiscaal te ondersteunen. Uit de WMO worden in andere landen maatregelen vergoed voor straling afscherming. Europa heeft opgeroepen om stralingsgevoeligheid aan te erkennen in de lidstaten. Frankrijk weert WiFi uit openbare gebouwen als bibliotheken om ze voor iedereen toegankelijk te houden. Mobieltjes worden geweerd op scholen in Frankrijk, Engeland, Ierland, …. Zelfs Cyprus is goed bezig.17  Dat is de trend die Nederland moet volgen.

 

Mensen met zonneallergie en elektrogevoeligheid willen graag een volwaardig leven.
We vragen ons af: mogen CPLD-leden straks nog leven in Nederland?
We hopen van wel en ontvangen daarom graag een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van de CPLD Vereniging

H. Roodenburg                                                        F. van den Hengel

 

Correspondentieadres:

Greppelland 15

3863 ZK Nijkerk

Telefoon: 033-2457713

 

 

1 Zie de website www.cpld.nl CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) is de vakterm voor zonneallergie

2 Plaatjes van hersenscan van straling effect www.prnewswire.com/news-releases/pilot-study-shows-dramatic-difference-in-brain-activity-with-ehs-electrohypersensitive-cases-as-compared-to-controls-non-ehs-300566854.html

3 Biologische/ medische testen www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5xdqxeiKHnY

4 Wetenschappers appel tegen 5G www.iemfa.org/wp-content/pdf/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

5 CPLD video over zendmast-straling-en zonneallergie www.youtube.com/watch?v=NCg0YckNpSq

6 ALARA (As Low As Reasonable Achievable). In Nederland wettelijk verankerd begrip dat straling zo laag moet zijn als rederlijkerwijze haalbaar is. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Alara

7 Veel woningen worden bestraald met meer dan 100 μW/m2 terwijl 0,0001 μW/m2 voldoende is voor een optimale verbinding (een miljoen keer hoger dan nodig) en in huis met wifi-bellen gebeld kan worden.

8 www.internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan/document/3428

9 prof.dr.ir. F.B.J. (Frank) Leferink, dr. Edwin van Rooyen en vele anderen

10 Nieuwsuur uitzending 6 juli 2018 www.eenvandaag.avrotros.nl/item/ziek-door-straling-slachtoffers-pleiten-voor-stralingsvrij-woongebied/

11 Brief van staatsecretaris aan de kamer van 2 juli 2018 Betreft Actieplan digitale connectiviteit

www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/03/kamerbrief-over-actieplan-digitale-connectiviteit/kamerbrief-over-actiplan-digitale-connectiviteit.pdf

12 Pagina 4 laatste alinea uit de brief staatssecretaris van 2 juli 2018 over Actieplan digitale connectiviteit

13 Pagina 5 tweede alinea uit de brief staatssecretaris van 2 juli 2018 over Actieplan digitale connectiviteit

14 Pagina 5 derde alinea uit de brief staatssecretaris van 2 juli 2018 over Actieplan digitale connectiviteit

15 Pagina 6 eerste alinea uit de brief staatssecretaris van 2 juli 2018 over Actieplan digitale connectiviteit

16 Pagina 5 tweede alinea uit de brief staatssecretaris van 2 juli 2018 over Actieplan digitale connectiviteit

17                    1) www.youtube.com/watch?v=D5AwfCblb-k

               2) www.youtube.com/watch?v=H43IknjTvRM

               3) www.youtube.com/watch?v=xxQNdeQ_xe4

 

Back To Top
X