skip to Main Content

Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie

26 oktober 2015
Aan de colleges van B&W en gemeenteraadsleden van alle gemeenten in Nederland

Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie

Geachte burgemeester de heer/mevrouw…, wethouders en gemeenteraadsleden,

Met deze brief vragen wij aandacht en hulp voor burgers in Nederland die ziek geworden zijn door de elektromagnetische straling van de zich almaar uitbreidende draadloze communicatie: zendmasten, wifi, smartphones, enz. Velen van hen zijn ernstig ziek, arbeidsongeschikt geworden en wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken in ons land of elders. Overal is wifi en elke dag komen er zendmasten bij. Er zijn kinderen die geen onderwijs meer kunnen volgen vanwege wifi in school.

Elektrogevoeligen dienen eindelijk serieus genomen te worden. Zij hebben vaak ernstige lichamelijke klachten maar krijgen geen medewerking van overheidsinstanties. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd door: de werkgever, gemeente, artsen, GGD, antennebureau, arbodienst en UWV, zonder dat er een oplossing komt.

De Gezondheidsraad (GR) beweert dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm, die alleen rekening houdt met opwarming van ons lichaam. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR genegeerd, evenals de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD, KEMA en RIVM samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door elektromagnetische velden/straling veroorzaakt kunnen worden, zie: http://www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf

Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en elektrohypersensitiviteit (EHS) personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke kansen te bieden.

De Raad van Europa pleitte in 2011 voor stralingsreductie en maatregelen om elektrosensitieve personen te beschermen, waaronder het creëren van stralingsvrije gebieden.

De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. In veel landen, waaronder België en Frankrijk, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen. In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen. Compilatie. Een overzicht van de situatie in de wereld en de genomen maatregelen vindt u in: http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf Petitie.

In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg naar aanleiding van een petitie (2015) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie: http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20’witte%20(stralingsarme)%20zones’.pdf
Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot uiteindelijke erkenning en schadeplichtigheid.

Daarom verzoeken wij u nadrukkelijk om:
• terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van zendmasten en het voorzorgsprincipe te hanteren zoals bijvoorbeeld is gedaan door de gemeente Hilversum, zie: 2 http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/3486980/betere-bescherming-gezondheidhilversummers.aspx

• gebieden te creëren die vrij zijn van zendmasten en wifi, ook openbare ruimten, waaronder scholen en bibliotheken.

• voor personen die elektrohypersensitief zijn stralingsvrije of tenminste stralingsarme huisvesting te regelen of via subsidies de mogelijkheid te bieden om hun huis afdoende af te schermen.

We besluiten ons verzoek met een uitspraak van Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, die al in het jaar 2000 in een interview zei: “I have no doubt that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.”

Sindsdien is het probleem alleen maar erger geworden. Wij rekenen op uw begrip en daadkracht.

Met vriendelijke groet,

Eke Vriens Dr. Leendert Vriens,
webmaster www.stopumts.nl
Knegsel
T: 0497 513449
E: eke.vriens@gmail.com

Ons verzoek wordt mede ondersteund door:
– Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit) www.stichtingehs.nl
– Verminder-electrosmog www.verminder-electrosmog.nl
– Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS) www.stralingsrisicos.nl
– Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) www.nibe.org
– Stichting Kennisplatform EMS* www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org
– Vereniging Meetspecialisten EMS www.vemes.nl
– CPLD vereniging voor licht- en stralingsgevoeligen www.cpld.nl
– Partij voor MenS en Spirit www.mensenspirit.nl
– Zeeuws Platform Stralingsrisico www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
– EHS Patiënten- en Belangenvereniging Nederland i.o www.ehspatientenverenigingnl.nl
– Stichting MCS (Multiple Chemical Sensitivity) www.stichtingmcs.nl
– WareVolksPartij www.warevolkspartij.nl
– Onderwijsnetwerk HARTverwarmend Wijs www.hartverwarmendwijs.nl

*ElektroMagnetische Straling

Back To Top
X