Ondergetekende wil tot wederopzegging *) lid, worden van de CPLD en betaalt hiervoor € 25,00 **) aan contributie per jaar. Leden ontvangen uitnodigingen voor o.a. activiteiten, lotgenotencontact en vier keer per jaar het contactblad

*) Wederopzegging dient uiterlijk voor 1 december schriftelijk te geschieden. **)Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Contributie kan in de loop der jaren verhoogd worden als het bestuur dit nodig acht. Voorstel tot verhoging wordt voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar plaatsvindt. ***) Bij ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier gaat het lidmaattschap in tenzij het bestuuur anders beslist