Ga naar hoofdinhoud

Interne klachtenregeling en Interne gedragscode

Klachtenprocedure CPLD Vereniging
 
De Vereniging doet haar uiterste best om leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de leden een klacht kunnen indienen bij de Vereniging en hoe deze klacht wordt afgehandeld.
Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:
• Schriftelijk: CPLD Vereniging, Greppelland 15, 3863 ZK Nijkerk
• Telefonisch: 033 – 245 77 13 en/of 06-11657615.
• Per e-mail: via info@cpld.nl
   Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:
• De datum waarop de klacht binnenkomt
• Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer lid.
• Het lid is aangeslotene bij de vereniging.
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die Vereniging onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van de vrijwilliger/medewerker die de klacht behandelt.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld. Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt het lid hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.
Als de klachtenprocedure is afgerond, maar het lid is desondanks ontevreden over de wijze waarop de Vereniging de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur.
Dit kan door een brief te sturen naar:
CPLD Vereniging
Greppelland 15
3863 ZK Nijkerk
Binnen 14 dagen wordt het beroep beantwoord

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Vereniging gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Vereniging te verbeteren.

 

Interne gedragscode en Interne Gedragscode
Vooraf
De CPLD Vereniging staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de CPLD Vereniging wordt gehanteerd.
Artikel 1 Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
– onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
– onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
– dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.
Onder agressie worden verstaan:
voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.
Onder discriminatie wordt verstaan:
elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.
Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.
Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt
a Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de CPLD Vereniging als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
b De CPLD Vereniging neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
c De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de CPLD Vereniging en van de professionele houding van de vrijwilligers en bestuursleden van de CPLD Vereniging.
Artikel 3 Status en reikwijdte
a De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
b De gedragscode geldt voor vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier: ‘medewerkers’) van de CPLD Vereniging.
c De CPLD Vereniging draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.
Artikel 4 (Vrijwilligers)contract
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.
Artikel 5 Arbeidsomstandigheden
a De inrichting van de CPLD Vereniging voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving voor zover van toepassing, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun leden zich veilig voelen.
b De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
c Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
d Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
e Het bepaalde onder a komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.
Artikel 6 Omgang tussen vrijwilligers en bestuursleden
a Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode
b Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
c Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
d Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.
Artikel 7 Werking naar deelnemers, leden, begunstigers, bezoekers en derden
a Deze gedragscode wordt door de CPLD Vereniging aan alle medewerkers bekendgemaakt.
b Van deelnemers, leden, begunstigers, bezoekers van de CPLD Vereniging en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.
Artikel 8 Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de CPLD Vereniging belast.
Artikel 9 Klachten
In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter en/of secretaris van de CPLD Vereniging. Deze draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot ieder lid van het CPLD bestuur.
Artikel 10 Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 3 jaar jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Vastgesteld op de bestuursvergadering van 26 oktober 2016.
Back To Top