skip to Main Content

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering Op zaterdag 16 juni 2018

Geachte lid van de CPLD,

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de CPLD Vereniging die op zaterdag 16 juni a.s. gehouden zal worden. Wij houden deze op de bekende locatie te Nijkerk, die aan onze eisen voldoet: zo weinig mogelijk licht- en stralingsactiviteit. De locatie is:

Parochiehuis St. Jan
Holkerstraat 36
3861 CE NIJKERK 

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 11.00 – 11.30 uur Ontvangst CPLD – leden met koffie/thee
 • 11.30 – 12.15 uur Algemene Leden Vergadering
 • 12.15 – 12.30 uur Presentatie Arbeidsparticipatietool door Peter Gerrist
 • 12.30 – 13.30 uur lichte lunch – lotgenotencontact

Graag ontvangen wij in verband met reserveringen uw aanmelding vóór 14 juni 2018.

U kunt zich aanmelden via de mail : cpldvereniging@outlook.com of via de telefoon 06.11657615. Onder vermelding van het aantal personen. Op de achterzijde staat de agenda vermeld. De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 2017, de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zullen op de vergadering worden uitgereikt. Indien men vooraf bovengenoemde stukken wenst te ontvangen, zendt u ons een mail of op bovengenoemd telefoonnummer voor 14 JUNI 2018.

Voor degenen die met de trein komen: Laat even weten of u van plan bent om met de trein te komen. Dan wordt u door een van ons uiterlijk 10.30 uur van het station gehaald.

Wij hopen op een flinke opkomst en zien u heel graag op 16 juni 2018.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING van de CPLD 16 JUNI 2018.

 1. Opening 11.30 uur, mededelingen, In memoriam Hans van der Zouw, vaststellen van de agenda.
 2. Ingekomen correspondentie
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Leden Vergadering 8 april 2017 en extra ALV 9 september 2017.
 4. Bespreking Jaarverslag 2017.   (als bijlage bij de uitnodiging)
 5. Bespreking Financiële jaarverslag 2017 CPLD Vereniging opgesteld door administratiekantoor ALR Beheer met verslag Kascontrole Commissie.
 6. Décharge-verlening aan het bestuur en de penningmeester voor 2017.
 7. Benoeming Kascontrole Commissie voor het boekjaar 2018.
 8. Goedkeuring financiële begroting 2018.
 9. Rooster aftreden bestuur.
 10. Werven nieuwe bestuursleden c.q. portefeuillehouders.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Alle stukken voor de vergadering worden ter plaatse uitgereikt, voor hen  die ze niet hebben opgevraagd.

Back To Top
X